2015. január 29., csütörtök

CímerekA középkori lovagoknál, akik tetőtől talpig 
páncéllal voltak beborítva, a festett pajzs lett
az, amely megmutatta hovatartozását,
származását.
A címereket az utódok örökölték. 
Ezáltal a családi címer, melyet a lovag
örökölt, jóval több lett, mint egy
megkülönböztető jelvény.
E címerekben testesült meg a családi 
büszkeség és történelem.
Egy rendkívül precíz jelképrendszer által a
hősi erény mintája lett. 
Viselése megtisztelő volt a lovagra nézve és
semmit sem tehetett, mely ezen foltot ejthetett volna.
A címerek használata azt szolgálta, hogy az
ősök fénye és tisztelete fennmaradhasson a
családban.
Azt a víziót erősítette, hogy 
a családtagok
megőrzik elődeik dicső tetteit.
A címereken látható mesteralakokat és
címerképeket okkal választották ki.
Színüknek, alakjaiknak szimbolikus jelentése
volt.

Olyan jelképeket használtak, melyek
generációról generációra öröklődtek.
.
Használatuk szorosan kapcsolódott a
címerviselő egyéniségéhez és
jellemvonásaihoz. 
E pajzsok tehát egyfajta nyitott könyvet
alkottak, melyek pontosan ki tudták
fejezni a viselőjük körülményeit és
jellemzőit.
, azok hűségéért. Tetteiért, melyekkel a
 hazát, vagy urát szolgálták.Úgy is értelmezhetjük, hogy a címer a
tulajdonosa egyfajta spirituális
portréjaként szolgál.


Hunyadi címer
Nézegetésük közben elmélyedhetünk az
ősök és leszármazottak történelmében,
eszményeiben és tetteiben. 

A címerek képei egyszerre lehetnek
 költőiek és igen konkrétak.

A címereket  viselőjük dicsőségének
 növelésére hozták létre.
Királyok adományozták alattvalóiknak
King Stephen II of Hungary with heraldic shields
A címerek így értékes forrásaként
 szolgálnak az adott kor kulturális
 ismereteinek felderítéséhez. 
 Míg az elsőt a zoológia, a botanika
 vagy a természettudomány
 szempontjai szerint lehet értékelni, az
 utóbbi az emberi értelemben
 mítoszként és hiedelemként jelenik
 meg.
Elvileg minden ábra lehet pozitív vagy
 negatív jellegű. 
Egy ágaskodó, kinyújtott mancsú
 oroszlán nem ugyanaz, mint a fekvő,
 sebesültként ábrázolt vagy csonka
 oroszlán. Az első esetben azt
 jelentheti, hogy az címerviselő az
 oroszlánnal fejezi ki utódai számára a
 saját bátorságát és kitűnőségét. A
 második esetben az oroszlán, mint
 egyfajta vadásztrófea jelképezi
 bátorságát, mellyel legyőzte az
 oroszlánt. Az 1  kifejezi az emberi és isteni
 jelleget. A legtöbb állat, ember, növény
 és tárgy egyes számban jelenik meg
 címereken.
«Recueil de blasons coloriés des chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit (1579-1581)», par J. Bette, sieur d’Angreau [BNF Ms Fr 25202 - ark:/12148/btv1b53038272f] -- Le dauphin de France [François de Bourbon, Prince Daulphin, Duc de St. Fergeau, et du pais de Puisaye, Pair de France] (f°28r). 
A 2 az ellentétek egységét fejezi ki: pl.
 test és lélek.
A 3 a Szentháromság száma, melyet az
 egyenlő szárú háromszög fejez ki.
 Ennek éle a heraldikában lefelé mutat
 és így három címerábra esetén a
 szokásos helyzetük: kettő fent, egy
 lent. 

A 4 a tetramorf, azaz négyalakú lény
 száma, mely a négy evangélistát
 jelképező négy lényt: angyal = Máté
; oroszlán = Márk; ökör = Lukács; sas
 = János, egy alakban ábrázolja; a négy
 paradicsomi folyó, a világ négy
 sarkának a száma. Ha tehát a pajzson
 négy címerkép látható, kétféleképp
 rendezhetők el, kereszt alakban, mely
 Jézus keresztjére emlékeztet vagy
 négyzet alakban, ami azt az óhajt
 jelképezi, hogy Jézus királysága a világ
 mind a négy sarkára kiterjedjen.

Az 5 Dávid öt kavicsát jelképezi, mellyel
 leterítette Góliátot, Jézus öt sebét, az
 öt érzékszervet, jelenti. Heraldikai
 ábrázolása a harántkeresztes forma.

A 6 megfelel a teremtés hat napjának.
 Az első három nap Isten
 megteremtette az élettelen dolgokat,
 majd a másik három napon az
 élőlényeket. Ennek heraldikai
 megfelelője a címerképek két hármas
 oszlopban történő ábrázolása. 
A 7 az Apokalipszis fokozatainak felel
 meg. Mágikus szám, mely megfelel a
 hét napjainak, a hét emberi életkornak,
 a hét kegyelemnek, a hét szentségnek,
 az imádság hét kánoni órájának, a hét
 görög bölcsnek, a tudás hét tárgyának.

A heraldikában a címerképek
 elrendezhetők a pajzs széle mentén,
 két hármas oszlopban, fent egy
 címerábrával, három sorban.

A 8-as a keresztelő utáni újjászületést
 jelképezi, mely a heraldikában a
 rámára helyezett címerképek alakjában
 jelenik meg, mellyel a címertörést is ki
 lehet fejezni.
A 9 az angyalok három csoportjának
 száma, a Szentháromság
 háromszorosa. A heraldikában
 általában három oszlopba rendezett
 címerképek csoportjaként jelenik meg.

A 10 a tízparancsolat és Dávid király
 tízhúrú hárfájának a száma, melyen a
 mennyei zenét adta elő. A heraldikában
 különféle csoportokban elrendezett
 tízes címerképekként jelenik meg.

A 11 ambivalens, mert a tízparancsolat
 megszegését, a bűnt, a jogtalanságot
 jelképezi, másrészt azon apostolok
 számának is megfelel, akik Júdás
 árulása után hűek maradtak Jézushoz.
Ezért a legjobban jelképezi az emberi 
erényeket és hibákat is.

A 12 az apostolok és Herkules tetteinek,
 valamint az év hónapjainak és a
 (középkori hagyomány szerint a) 12-12
 nappali, illetve esti órának a száma.

A 13-as szerencsétlen szám, melyet az
 eredendő bűnnel hoznak
 összefüggésbe. Számos címerábra
 (gyűrű, bizánci, csillag) akár 13-szor is
 megjelenhet a pajzson.
A 14 a Bibliában genealógiai értelmű,
 mert Máté evangéliuma Jézus
 genealógiájával kezdődik, mely három
 fázison át tart, egyenként 14 
generációban.

 címerképek rendszerezéséhez olyan rendszerre van szükség, mellyel lényegében a teljes reális univerzum leképezhető. Ezért sokféle szempontot kell egy rendszeren belül egyesítenünk, azaz speciális objektumelméletre van szükségünk. Az efféle sokrétű rendszerezési módszer ugyanazon objektumkészlettel kapcsolatban nem teljesen szokatlan. Ha a címerhatározás objektumkészletét szeretnénk definiálni, a pajzson (és sisakdíszen) előforduló objektumokat a funkció és rokonság, közelség (együttesen a funkcionális affinitás) alapján kell csoportosítani, majd rendszerezni.

Emberek

Richard III Society. Here you can find info about the "Looking for Richard" project. Fascinating stuff. And he didn't murder those princes.

Az ember csoportba tartozik az ember
 és testrészei (fej, láb, kéz, páncélos
 kar, szív, vér, Isten szeme stb.
az egyházi méltóságok (pap, püspök,
 szentek stb.), 
Kiskárándi nagyváradi Nánássy címer.JPG
az állatokkal együtt
 szereplő emberek (lovas, vadász), a
 képzeletbeli lények, ha ember formájú
 az ábrázolásuk
 (vadember, szfinxszirénkentaur)
, miközben az az általános elv
 érvényesül, hogy a lény rendszertani
 besorolását a fej határozza meg.
 Például a kentaur is ezért került az
ember csoportba.
A Perlaky család címere 
A magyar címereken gyakran szerepel a
 páncélos kar és a láb. 

Tárgyak[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A leginkább szétágazó csoportot talán
 a tárgyak képezik. Ezek külön
 alcsoportokra oszthatók:
 1. fegyverek (pajzs, sisak, páncél,
 kard, gránát, ágyú, ágyúgolyó),

 2. közlekedési eszközök és
 részeik (kocsi, kocsikerék),
 3. munkaeszközök és 
műszerek (fejsze, fogók, szegek,
 malomkő, ásó, mérleg, kötél),
 4. az öltözet és részei (kalap,
 szemüveg, cipő, szalag, bojt,
 ékszerek), 
5. épületek és építmények és
 részeik (vár, bástya, erőd, templom,
 gyár, kerítés, oszlop, ajtó, sorompó,
 ablak, kulcs, oltár, létra, lépcső,
 csengő, sátor, harang, sorompó, kút,
 szökőkút), 
6. berendezési tárgyak (szék, asztal,
 tükör, párna), 
7. hatalmi és 
méltóságjelvények (korona, pásztorbot, mitra, jogar, zászló, koszorú), 
8.hangszerek (dob, trombita, hárfa), 
9. edények és tárolóeszközök (kehely, doboz, tarisznya, dézsa, láda, koporsó), 
10. használati tárgyak (fésű, borotva), 
11. egyéni és csoportjelképek (betűk, mesterjegyek, jelvények, jelképek), 
12. ételek és nyersanyagaik (perec, cukorsüveg, méz, liszt, kenyér), 
13. a műveltség eszközei (könyv, pergamen, írótoll), 
14. állatokhoz kapcsolódó tárgyak (patkó, nyereg, kantár, ostor, kengyel, sarkantyú, állatbőr, zabla, méhkas), 
15. egyéb tárgyak (felismerhetetlen tárgyak, rendszerezhetetlen tárgyak).

Állatok

wilson coat of arms - Bing Images

Az állatok csoportja szintén több
 alcsoportra oszlik (ragadozók
, madarak, patások, rágcsálók, egyéb
 emlősök, hüllők és kétéltűek, halak
, gerinctelenek, egysejtűek, képzeletbeli
 állatok, egyéb állatok). A sor végén a
 képzeletbeli állatok vannak.
Az állatokra is érvényes, hogy azon
 lények besorolásánál, melyeknek nincs
 külön neve és két eltérő állat
 testrészeiből állnak (például medvefejű
 és oroszlántestű lény), a fej (és annak
 máza) a releváns, az állatot a fej
 szerint soroljuk be a rendszerbe (a
 medvék közé).
Nánássy címer, BOCSKAI.JPG
A heraldikában rendkívül gyakori
 az oroszlán, a bagoly és a sas, melyek
 gyakran további megkülönböztető
 jegyekkel is rendelkeznek mint
 például lépőülőugróágaskodó,vissz
anéző stb. oroszlán és más négylábú
 állatok. Az állatok eltérően színezett
 csőrét, karmait, patáját, agyarait
, fogait, esetleg uszonyait, sörényét
, farokvégét stb.
 a címerleírásban fegyverzetnek
 nevezzük. Így például beszélhetünk
 arannyal fegyverzett vörös oroszlánról.

Természeti tárgyak és jelenségek

Hódmezővásárhely címere

természeti tárgyak és
 jelenségek csoportját viszonylag
 kevés címerkép teszi ki. Főképp a
 természetes ábrázolásmódnál
 fordulnak elő: természetes halom,
hegycsúcs, domb, szikla, barlang,
folyó, patak, tenger, felhők,
szivárvány, villám, eső, zivatar, szél,
Nap, Hold, csillagok, atommodell stb.

Növények

növények csoportja viszonylag jól
 behatárolható. Felosztásuk:
 1. virágok (heraldikai és
 természetes liliom, heraldikai és
 természetes rózsa, tulipán),
 2. mezőgazdasági
 növények (búzakalász, kéve
, szőlőfürt), 
3. fák és cserjék  termések és
 levelek (falevél, makk, fenyőtoboz, alma), 
4. indák és vízinövények (tengeri hínár), 
5. növényzeti takaró (rét, erdő),
6. egyéb növények (páfrány; gombák –
 bár ezek filetikailag nem növények).

Egyéb címerképek

Az egyéb címerképek közé azokat az
 objektumokat soroljuk, amelyek
 meghatározhatatlanok ugyan, mert a
 címerábrázolás, a pecsétlenyomat stb.
 sérült, kopott, de a címerképekhez való
 tartozásuk mégis felismerhető. Ide
 tartoznak azon címerképek is, melyek
 a fenti csoportokba nem sorolhatók be,
 például az Atommodell (heraldika),
 amely igen ritka és újkeletű.

  Címergyűjtemény

  The White Rabbit Herald. Alice in Wonderland by BabaStudioPrague, $275.00 Garter Arms of Thomas Boleyn, Thomas Boleyn, Viscount Rochford, first Earl of Wiltshire and Ormond

  Someone posted this the other day, but I can’t find the post to re-blog it.This is going on my arm.  III. Richard


  Hand painted heraldry. I think we should invent a family crest when you come to visit.
  Arms of Lady Margaret Beaufort at St John's College in Cambridge

  Lady Margaret - Cambridge


  A Knight And His/Her Horse - PaganSpace.net The Social Network for the Occult Community http://www.pinterest.com/pin/138837600987425582/ | Isabella of Valois (1313-1388)  Anne Boleyn gown
  Anne Boleyn


  (198) Octave FARNÈSE, 2e duc de Parme (1524-1586) -- "Messire Octavio Farneze, duc de Parma et Placencia"-- Armorial plate from the Order of the Golden Fleece, 1559, Saint Bavo Cathedral, Gent

  Farneze család

  French Blue color as seen in the Grand Royal Coat of Arms of France.
  A francia kékcímer

  Peacock

  Heraldry griffin.Hand drawing outline griffin,black colored. by Milen , via ShutterStock


  Geek Out: Invitation Inspiration | love your way

  Happy Menocal

  Stained glass heraldry.

  Templar coat of arms

  Heraldry - Erica Sirotich Illustration

  Lithuania - Coat Of Arms

  Litvánia címere

  Bone Heraldry  Bone Church, Kutna Hora, Czech Republic

  Kutna Hora


  Personal or Family Coat of Arms Samples


  Medieval heraldic parti-colored (mid-parti) cotehardie with tippets and very high neckline, 12-15th century           Stripes in heraldry - Codex Manesse. (Manesse codex, 1300-1340, at Bibliotheque National de France, website: www.bnf.fr Codex info: digi.ub.uni-heide... )

  Ten Paces and Draw - Erica Sirotich Illustration

  heraldry - Bing Images

  heraldry - Bing Images                       heraldry - Bing Images

  escudo_alfonso_xiii


  Budapest címere
  I. Ferenc József címere

         http://hu.depositphotos.com/25911291/stock-illustration-collection-of-heraldry-elements-for.html

  Az Osztrák-Magyar Monarchia nagycímere

  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...